P1 - Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Dorohoi

Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” se află în municipiul Dorohoi, jud. Botoșani, având în subordine două structuri: Grădinița cu Program Prelungit nr. 10 și Grădinița ”Albă ca Zăpada”. În această instituție sunt înscriși:

- 201 preșcolari repartizați în 8 grupe în cadrul celor două grădinițe;

- 96 de elevi la ciclul primar și 77 la ciclul gimnazial repartizați în 9 clase;

- 21 cursanți la Programul ”A doua șansă” primar, la buget ;

- 41 cursanți la Programul ”A doua șansă” secundar inferior (prin Proiect POCU , ”La școală cu bucurie!”). Populația școlară este compusă, în mare majoritate, din elevi de etnie romă (din 194 de elevi, 153 sunt de etnie romă). 68 de elevi au obținut certificate de orientare școlară emise de CJRAE Botoșani.

Marea majoritate a elevilor școlii provin din două dintre zonele urbane marginalizate identificate la nivelul mun. Dorohoi: Valea Spitalului și cartierul Drochia. Mediul socio-economic este clar dezavantajat, peste 90% dintre părinți nu au un loc de muncă, majoritatea beneficiind de ajutor social; peste 76% dintre elevi au beneficiat de rechizite prin programul guvernamental. De asemenea, un număr de 82 părinți ai elevilor nu au absolvit nici o formă de învățământ, media în ceea ce privește nivelul studiilor, la nivelul unității fiind de 4,45 clase absolvite de părinți.

În această școală își desfășoară activitatea 18 cadre didactice, dintre care 6 suplinitori, 4-personal auxiliar, 3-personal nedidactic.

Proiecte derulate la nivelul unității:

- Proiect POCU ”La școală cu bucurie!” cu scopul de a reduce și preveni abandonul școlar timpuriu.

- Proiectul ”Împreună pentru educație” început în luna mai 2021, în cadrul Intervenției de urgență în școlile dezavantajate din România în vederea facilitării accesului elevilor la educație incluzivă de calitate, prin programul de microgranturi.

- Proiectul „A doua şansă în educație, o nouă şansă în viață”, pentru implementarea activităţilor de tip „A doua şansă” cu 41 de beneficiari.

- În perioada 2015-2016 s-a derulat un proiect Erasmus +, ”Sagas from Past to the Future”, iar în prezent se derulează un proiect de schimb interșcolar KA229 ,,Connecting People”. La acestea se adaugă numeroase proiecte la nivelul școlii, parteneriate cu diverse instituții locale, activități care implică comunitatea, participarea la concursuri.


P2 - Liceul „Ștefan D. Luchian” Ștefănești

Liceul „Ştefan D. Luchian” din localitatea Ştefăneşti este o instituție de învățământ cu personalitate juridică ce coordonează următoarele unităţi şcolare: Grădiniţa cu Program Normal Ştefăneşti, Şcoala Gimnazială Nr. 2 Bobuleşti, Grădiniţa cu Program Normal Bobuleşti, Şcoala Primară Nr. 3 Stânca, Grădiniţa cu Program Normal Stânca, Şcoala Primară Nr. 4 Bădiuţi, Grădiniţa cu Program Normal Bădiuţi.

În anul școlar 2020-2021 Liceul „Ștefan D. Luchian” școlarizează 846 de elevi pe toate nivelurile de învățământ (preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional) din care 214 sunt de etnie romă.

Structura angajaților liceului este următoarea: cadre didactice- 61 ( dintre care 32 cu gradul didactic I, 8 cu gr. didactic II, 6 cu definitivat, 12 debutanți, 3 FSC) și personal nedidactic: 8.

La nivelul unității de învățământ se desfășoară proiecte locale, naționale, europene. Dintre acestea, cele care se referă la incluziunea copiilor și la combaterea absenteismului și abandonului școlar sunt:

- proiecte locale- „Alături de tine” și „Rămâi la școală!”;

- proiecte europene: Proiectul ROSE- Pași spre succes! (între 2015-2022); Proiectul POCU- „Ştefăneşti - măsuri integrate pentru o societate incluzivă” (an şcolar 2020-2021) care urmărește promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare și are ca obiectiv general dezvoltarea şi diversificarea serviciilor alternative de educaţie prin oferta Programului „After School”, „Şcoala după şcoală” ce găzduiește elevii claselor CP-VIII şi 30 de preşcolari după orele de curs, în vederea petrecerii în siguranţă, util şi plăcut, a timpului liber.

P3 - Școala Gimnazială „Nicolae Călinescu” Coșula

Decizia de înființare a școlii a fost anevoioasă iar desfășurarea activității educative s-a realizat mult timp în spații improvizate și neatractive. De asemenea, personalul a fost într-o permanentă dinamică, mulți profesori transferându-se după titularizare la alte școli din municipiu sau din țară.

O transformare majoră a școlii s-a realizat în 2017 când s-a reușit reabilitarea totală a unității de învățământ, fiind achiziționate materiale didactice, mobilier modular, a fost construită o sală de sport după standarde europene, acest fapt determinând o reală ”schimbare la față” a școlii, imaginea sa pauperă creând mari prejudicii în anii trecuți.

În acest an școlar, instituția de învățământ funcționează cu 19 clase, fiind înscriși 339 de elevi cu un procent de 33% de elevi romi.

De asemenea, Școala Gimnazială ”George Călinescu” implementează proiecte educaționale în colaborare cu instituții locale și naționale, precum:

- ”Fii inteligent, nu fi violent!” In parteneriat cu CJRAE Botoșani

- ”Un viitor mai bun prin educație”, in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Botoșani

- ”Combaterea sărăciei prin masuri inovative”, proiect POCU 2020-2021 în colaborare cu Primăria Coșula

- ”A doua șansă în educație, o nouă șansă în viață” – proiect POCU 2021-2022- având ca obiectiv reintegrarea în sistemul de educație și formare a persoanelor care au părăsit timpuriu școala, parteneriat cu Asociația Inter Concordia, CCD, ISJ Botoșani.

P4 - Școala Gimnazială nr. 2 Botoșani

În anul școlar 2020-2021, unitatea de învățământ funcționează cu 4 grupe de preșcolari, 5 clase de primar și 4 clase de gimnaziu, având în total un număr de 326 preșcolari și elevi.

Instituția are 42 de angajați, dintre care 30 cadre didactice titulare și suplinitoare calificate, 4 persoane didactic auxiliar, 8 persoane nedidactic. Categoriile și numărul de elevi cu oportunități reduse sunt: 70 de elevi cu cerințe educative speciale; 13 elevi cu ambii părinţi plecaţi în străinătate; 52 de elevi din familii dezorganizate/ monoparentale; 18 elevi în risc de abandon școlar; 45 de elevi cu număr mare de absențe. Procentul elevilor rromi este de 48%. Cartierul Parcul Tineretului este zonă mărginașă, periferică, a orașului, locuită de multe familii de etnie rromă în locuințe insalubre, cu un grad ridicat de pauperizare, șomaj, delicvență juvenilă și adultă, dezinteres pentru învățătură și neîncredere în educație, consum de alcool, familii dezorganizate, monoparentale, cu unii membri plecați în străinătate. Comunicarea și colaborarea cu comunitatea locală dezavantajată este în general bună, constructivă, reciproc avantajoasă, dar încă cu destule aspecte perfectibile.

În ultimii ani școala a participat la proiectele: 2014 - 2017 - Proiectul ,,Hai la școală!“, pentru elevii din ciclurile primar și gimnazial aflați în risc de abandon școlar; 2019-2021- Programul Operațional Capital Uman - Șansă la Educație, Viitor Asigurat (POCU): proiecte tematice cu fonduri naționale (pentru elevii romi) / europene, cu 10 cercuri educaționale eligibile, cu programe remediale concrete, coerente, articulate: Școala după școală; A doua șansă (în derulare).

P5 - Școala Gimnazială nr. 1 Albești

Instituția școlarizează 580 de elevi de nivel preșcolar, primar și gimnazial având în subordine următoarele structuri: Școala Primară Nr.1 Albești, Școala Primară Nr. 2 Buimăceni, Școala Primară Nr.3 Coștiugeni, Școala Primară Nr.4 Jijia, Școala Primară nr.5 Mășcăteni, Grădinița cu program normal Albești.

Personalul didactic este format din 40 profesori, dintre care un consilier școlar, un mediator școlar și un profesor pentru limba rromani deoarece sunt înscriși 145 copii de etnie rromă, cei mai mulți provenind din loc. Mășcăteni, comunitate formată în procent de 80% din aceasta etnie. Unitatea are ca bază materială clădiri în stare funcțională bună și foarte bună, 30 săli de clasă, un laborator, o sală de calculatoare, un cabinet școlar de asistență psiho-pedagogică, o bibliotecă și mai multe spații auxiliare. Școala dispune și de un microbuz școlar, deoarece 136 elevi fac naveta.

Asigurarea accesului la o educație de calitate a copiilor este o prioritate a școlii, dar și o mare provocare, având în vedere că 48 de copii au cel puțin un părinte plecat la muncă în străinătate, 61 de elevi sunt în baza de date cu cerințe educative speciale, dintre care 13 au certificat de orientare școlară cu recomandare de programă adaptată, 1 copil școlarizat la domiciliu, 47 elevi au tulburări de comportament asociate cu dificultăți de învățare. Cei peste 24% copii de etnie rromă provin din familii care se confruntă cu sărăcia, lipsa educației, șomajul și discriminarea, foarte mulți părăsind timpuriu școala.

Organizația a reușit în anii anteriori să contribuie la reducerea abandonului școlar de la 7% la 4% prin implicarea în proiecte precum: "Hai la scoală!"- 2011, partener UNICEF, "Școala după școală"- 2012, "A doua șansă"- 2014. Alte proiecte în curs de desfășurare care urmăresc ameliorarea unor pro-bleme de adaptare școlară, motivație pentru învățare, deprinderi de studiu, absenteism, eșec și abandon școlar sunt: "Merg la scoala, am o sansa!"- KA 101 și ”We are better with steam”, proiect finanțat cu sprijinul Comisiei Europene, prin programul Erasmus+, acțiunea cheie